NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Šiomis Taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi skelbimų portalu (toliau – Skelbimų portalas) 1kuras.lt tvarka, taip pat vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Skelbimų portalas – šis Skelbimų portalas, esantis adresu www.1kuras.lt (MB Vienas Kuras, buveinės adresas Uosiu Sodų 19oji,10, LT- 11127 Vilnius).

1.2. Taisyklės – šio Skelbimų portalo naudojimosi taisyklės.

1.3 Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja kurą Skelbimų portale.

1.4.  Pardavėjas – Tiekėjas/Pardavėjas, talpinantis kuro skelbimus Skelbimų portale.

2. PREKIŲ UŽSAKYMAS

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti kurą, turi nurodyti šiuos asmeninius duomenis: el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.

2.2. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Tiekėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Skelbimų portale kuro užsakymą ir Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu Skelbimų portalas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

3. APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Kuro kainos Skelbimų portale ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Kurui taikoma užsakymo metu galiojusi prekių kaina.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 

3.2.1. Banko kortele;

3.2.2. Grynaisiais pinigais kuro gavimo metu;

3.2.3. Internetinės bankininkystės sistema.

3.3. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą kuro gavimo momentu, už kurą bei kuro pristatymą Pirkėjas atsiskaito atsiimdamas užsakymą. Pirkėjui neatsiėmus kuro, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius nuostolius.

3.4. PVM sąskaitą-faktūrą išrašo Tiekėjas ir Pirkėjui pateikia kartu su kuru.

4. PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

4.1. Kuras pristatomas per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu.

4.2. Pirkėjo nurodytu adresu, kuras pristatomos per nurodytą skelbime terminą po kuro apmokėjimo gavimo į Pardavėjo sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą kuro gavimo momentu grynaisiais pinigais, kuras Pirkėjui pristatomas per nurodytą skelbime terminą. 

4.3. Pirkėjas įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų kuro pristatymo adresą ir atsiimti kurą su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu kuro pristatymo laiku užsakymo metu pateiktu  pristatymo adresu, kurą atsiims pirkėjas arba kitas asmuo.

4.4. Skelbimų portalas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl kurą pristatančių Tiekėjų kaltės.

4.5. Jeigu kuro pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo - pardavimo sutartį. Tokiu atveju, Tiekėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už kurą sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Tiekėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

4.6. Jeigu Tiekėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti kuro pirkimo - pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

4.7. Už kuro pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas skelbime ir galiojantis kuro užsakymo pateikimo momentu. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomo kuro kiekio, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.

4.8. Pirkėjui per 14 dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Tiekėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, kuro kiekis ir kokybė atitinka skelbime nurodytus duomenis.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Skelbimų portalu sąlygas. Jos yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Skelbimų portale ar kitaip naudojasi Skelbimų portalo teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti kuro užsakymo Skelbimų portale, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsisakius kurą Skelbimų portale laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

5.3. Tiekėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

5.4. Tiekėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Skelbimų portale užsakyto kuro pardavimą ir tinkamą pristatymą, kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.5. Jei Pirkėjas ar Tiekėjas pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Taisyklėse, Skelbimų portalas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui ar Tiekėjui naudotis Skelbimų portalu.

5.6. Skelbimų portalas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Skelbimų portalo veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.7. Skelbimų portalas nėra atsakingas už vartotojų skelbimuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką.

5.8. Skelbimų portalas n&# 279;ra atsakingas už kuro, parduodamo naudojantis Svetaine ir/ar jos paslaugomis, kokybę, kiekį, atitikimą aprašymui ir/ar komplektiškumą.

5.9. Skelbimų portalas nėra atsakingas už informacijos, kurią Tiekėjas pateikia Skelbimų portale, teisingumą, išsamumą ir/ar atitikimą teisės aktų reikalavimams.

5.10. Skelbimų portalas nėra atsakingas už netinkamą ir/ar neteisėtą Tiekėjo elgesį.

5.11. Skelbimų portalas nėra atsakingas už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti Pirkėjas, ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti Svetainės Tiekėjų skelbimuose.

5.12. Skelbimų portalas nėra atsakingas už bet kokio pobūdžio ir bet kokiais būdais Pirkėjo ar Tiekėjo atliekamą ar atliktą teisės aktų pažeidimą.

5.13. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Skelbimų portalas, atsižvelgiant į šių Taisyklių 5.11. bei 5.12. punktus, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Pirkėjo naudojimusi Skelbimų portalo ir/ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Pirkėjas ir Tiekėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jiems ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Pirkėjui naudojantis Skelbimų portalu ar Paslaugomis, ar juose esančia informacija.

5.14. Skelbimų portalas netalpina skelbimų ir nepardavinėja skelbimų portale. Skelbimų portalas tik suteikia galimybę Tiekėjams talpinti skelbimus, o Pirkėjams įsigyti kietą kurą.

6. PRIVATUMO POLITIKA

6.1. Naudojantis Skelbimų portalu surinktus asmens duomenis Skelbimų portalas tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis Skelbimų portalas tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat Skelbimų portalo privatumo politikos nustatyta tvarka.

6.2. Skelbimų portalas užtikrina Pirkėjų, kaip duomenų subjektų, teises pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. Klientų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Skelbimų portalo privatumo politikoje.

7. SLAPUKAI

7.1. Kad Skelbimų portalas tinkamai veiktų, jis į Kliento įrenginį įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią Skelbimų portalas Pirkėjui joje apsilankius išsaugo Kliento kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Dėl to interneto Skelbimų portalo svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Pirkėjo veiksmus ir parinktis.

8. TAISYKLIŲ KEITIMAS

8.1. Skelbimų portalas turi teisę iš dalies arba visiškai keisti Taisykles. Jei Pirkėjai ir Tiekėjai dalyvauja Skelbimų portalo veikloje po to, kai pakeitimai yra atlikti, laikoma, kad Pirkėjai ir Tiekėjai sutinka su padarytais pakeitimais.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Skelbimų portalas neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Skelbimų portalo. 

9.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.5. Pirkėjai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi internetiniu puslapiu po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.